Pribatutasun politika

I. PRIBATUTASUN-POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Indarrean dagoen legedian ezarritakoa errespetatuz, webgunearen titularra den TTITEMERU SLk beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko konpromisoa hartzen du, bildutako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika horrek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hori Espainiako eta Europako araudira egokituta dago, Interneteko datu pertsonalak babesteari dagokionez. Zehazki, honako arau hauek errespetatzen ditu:

• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO).

• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (DBLO).

• 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzkoa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

Www.herriko.eus  webgunean jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna TTITTEMERU S.L. da, IFK: B71390736 (aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna). Hona hemen zure harremanetarako datuak:

  • Helbidea: Carmen kalea 34, 31001 Pamplona-Iruñea (Navarra-Nafarroa)
  • Harremanetarako telefonoa: 948 22 28 28
  • Harremanetarako emaila: herriko@herriko.eus 

Datu pertsonalen erregistroa

DBEOn eta DBLOn ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu tratamenduaren arduradunak bere orrialdeetan egindako formularioen bidez bildutako datu pertsonalak erantsita geratuko direla eta tratatuko direla, tratamenduaren arduradunaren eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, edo betetzen dituen formularioetan ezarritako harremanari eusteko, edo aipatutako web-orrien helburuetarako.

Era berean, DBEOn eta DBLOn aurreikusitakoarekin bat etorriz, DBEOren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar denean izan ezik, tratamendu-jardueren erregistro bat mantentzen da, eta erregistro horrek, bere helburuen arabera, gauzatutako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak zehazten ditu.

Datu pertsonalen tratamenduari aplika dakizkiokeen printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduak DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauek bete beharko ditu:

• Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: Erabiltzailearen baimena beharko da uneoro, datu pertsonalak biltzeko helburuei buruzko informazio guztiz gardena eman ondoren.

• Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoekin bilduko dira.

• Datuak minimizatzeko printzipioa: jasotako datu pertsonalak tratatutako helburuetarako behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.

• Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalek zehatzak izan behar dute, eta beti eguneratuta egon behar dute.

• Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den denboran erabiltzailea identifikatu ahal izateko moduan bakarrik mantenduko dira.

• Osotasunaren eta konfidentzialtasunaren printzipioa: datu pertsonalak haien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.

• Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren arduraduna izango da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzeko arduraduna.

Datu pertsonalen kategoriak

Aipatutako webgunean tratatzen diren datuen kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira tratatzen datu pertsonalen kategoria bereziak, DBEOren 9. artikuluaren ildotik.

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria erabiltzailearen eta tratamenduaren arduradunaren arteko adostasuna eta kontratua egitea da. Tratamenduaren arduradunak hitz ematen du erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatuko duela bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak edozein unetan bere baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da baimena ematea. Arau orokor gisa, baimena kentzeak ez du Webgunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak bere datuak inprimakien bidez eman behar dituenean edo eman ditzakeenean kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo webgunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik, horietako bat betetzea nahitaezkoa bada jakinaraziko zaio, egindako eragiketa behar bezala garatzeko ezinbestekoak direlako.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Tratamenduaren arduradunak bildu eta kudeatzen ditu datu pertsonalak, webgunearen eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak eta zerbitzuak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, azken horrek betetzen dituen formularioetan ezartzen den harremanari eusteko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Datu pertsonalak lortzen diren unean, datu pertsonalen tratamenduaren xede espezifikoen berri emango zaio erabiltzaileari, hau da, bildutako informazioari 

Datu pertsonalak gordetzeko aldiak

Datu pertsonalak tratamendurako behar den gutxieneko denboran gordeko dira, eta gure betebeharrak  betetzen ditugula frogatzeko arrazoizko denboran. 

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak tratamenduaren arduradunarekin zerikusia duten pertsona eta/edo erakundeekin partekatu ahal izango dira. Pertsona eta erakunde horiek beharrezkoak dira gure zerbitzuak emateko, eta tratamenduaren arduradunarekin “hirugarrenen datuen tratamendurako” akordio bat sinatuta dute, datuak babesteko araudia betetzen dutela egiaztatzeko.  

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek soilik eman ahal izango dute baimena beren datu pertsonalak modu zilegian tratatzeko eta beren datuak webguneko formularioetan emateko. 14 urte baino gutxiagoko adingabea bada, gurasoen edo tutoreen baimena beharko da tratamendua egiteko, eta tratamendua legezkotzat joko da soilik haiek baimena eman duten neurrian.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

Tratamenduaren arduradunak beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko konpromisoa hartzen du, bildutako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, gordetako edo tratatutako datu pertsonalak, edo datu horietara baimenik gabe sartzea edo komunikatzea saihesteko.

Webguneek SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiria dute. Ziurtagiri horrek ziurtatzen du datu pertsonalak modu seguruan eta konfidentzialean transmititzen direla, zerbitzariaren eta erabiltzailearen arteko datuen transmisioa delako, eta atzeraelikaduran, erabat zifratuta edo enkriptatuta.

Hala ere, tratamenduaren arduradunak ezin duenez bermatu Interneten inexpugabilitatea eta hacker edo datu pertsonaletara iruzurrez sartzen diren beste batzuen gabezia, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du Erabiltzaileari bidegabeko atzerapenik gabe jakinarazteko, datu pertsonalen segurtasunaren urraketa gertatzen denean eta horrek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekar dezakeenean. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasunaren urraketatzat hartzen da beste modu batera transmititu, gorde edo tratatutako datu pertsonalak, edo datu horiek baimenik gabe komunikatu edo eskuratzea, ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea eragiten duen segurtasun-urraketa oro.

Datu pertsonalak konfidentzial gisa tratatuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du informazioa emateko eta legezko edo kontratuko betebehar baten bidez bermatzeko konfidentzialtasun hori errespetatuko dutela bere langileek, elkartekideek, eta informazioa eskuragarri egiten dion pertsona orok.

Datu pertsonalen tratamendutik eratorritako eskubideak

Erabiltzaileak DBEOn eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

Sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du Tratamenduaren arduraduna bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez berresteko, eta, hala bada, bere datu pertsonal zehatzei eta egin duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko, bai eta, besteak beste, datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzko informazioa eskuratzeko ere.

Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak aldatzeko, baldin eta datu horiek okerrak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak badira.

Ezabatzeko eskubidea («ahazteko eskubidea»): Erabiltzaileak, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea du, baldin eta datu horiek ez badira beharrezkoak bildu edo tratatu ziren helburuetarako; erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu badu eta tratamendurako beste lege-oinarririk ez badu; erabiltzaileak tratamenduaren aurka egiten badu eta tratamenduarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik ez badago; datu pertsonalak legez kanpo tratatu badira; datu pertsonalak legezko betebehar bat betez ezabatu behar badira; edo datu pertsonalak informazioaren gizarteko zerbitzuen zuzeneko eskaintza baten ondorioz lortu badira 14 urtetik beherako adingabe bati. Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak, eskuragarri dagoen teknologia eta hura aplikatzearen kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu beharko ditu datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei datu pertsonal horietarako edozein esteka ezabatzeko interesdunaren eskaeraren berri emateko.

• Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko duen eskubidea da. Erabiltzaileak eskubidea du tratamenduaren muga lortzeko bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean; tratamendua legez kontrakoa denean; tratamenduaren arduradunak jada ez dituenean datu pertsonalak behar, baina erabiltzaileak erreklamazioak egiteko behar duenean; eta erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.

Datuen eramangarritasunerako eskubidea: Tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, erabiltzaileak eskubidea izango du tratamenduaren arduradunarengandik bere datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arruntekoa eta irakurketa mekanikokoa, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean helaraziko dizkio datuak beste arduradun horri.

Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalak ez tratatzeko edo horien tratamendua eteteko duen eskubidea da.

Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea, profilak egitea barne: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki indibidualizatu baten objektu ez izateko eskubidea da, profilak egitea barne, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu.

Beraz, erabiltzaileak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu Tratamenduaren arduradunarengana idatziz Carmen kalea 34, 31001 Iruñea (Nafarroa-Nafarroa) helbidera edo herriko@herriko.eus  helbide elektronikoan, bere nortasuna egiaztatuz eta erabili nahi duen eskubidea berariaz adieraziz.

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak hiperestekak edo estekak izan ditzake, webgunearen titularra ez den hirugarrenen webguneetara sartzeko aukera ematen dutenak eta, beraz, webgunearen titularrak operatzen ez dituenak. Webgune horien titularrek datuak babesteko politika propioak izango dituzte, eta beraiek izango dira, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken erantzule.

Erreklamazioak kontrol-agintaritzari

Erabiltzaileak uste badu arazo edo arau-hausteren bat dagoela indarrean dagoen araudian bere datu pertsonalak tratatzeko moduan, eskubidea izango du babes judizial eraginkorra izateko eta erreklamazioa aurkezteko kontrol-agintaritza baten aurrean, bereziki, ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen lekua duen estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (http://www.agpd.es).

II. PRIBATUTASUN-POLITIKA HONEN ONARPENA ETA ALDAKETAK

ERABILTZAILEAK pribatutasun-politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzak irakurri behar ditu, eta bere datu pertsonalen tratamendua onartu behar du, tratamenduaren arduradunak tratamenduari ekin ahal izan diezaion adierazitako moduan, epeetan eta helburuetarako.

Tratamenduaren arduradunak beretzat gordetzen du bere pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa batek eraginda. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio esplizituki jakinaraziko erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orrialde hau aldian behin kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora egokitzeko.

Azken eguneratzea: 2024/04/01

948 22 28 28
Karmen kalea 34, 31001 Iruñea
herriko@herriko.eus
Aparkatzeko
PARKING SABA PLAZA DEL CASTILLO
6 minutura
2,60€/ordua - 16€ eguna
PARKING PLAZA DE TOROS
10 minutura
1,15€/ordua - 12€ eguna
IRUÑA PARKINA
10 minutura
1,15€/ordua - 12€ eguna